fbpx

Algemene voorwaarden en huisregels

Sportschool met verenigingsgevoel

Huis- en gedragsregels

Riverland heeft als kernwaardes rekening houden met elkaar, omkijken naar, toegankelijkheid/transparantie en saamhorigheid. Dit betekent dat we op een respectvolle wijze met elkaar en met de gym omgaan. Wij trainen in een schone en veilige omgeving. We staan bekend als een gym met verenigingsgevoel waar we naast een trainingsplek ook een spot zijn waar er aandacht voor elkaar is met een gemoedelijke sfeer. Als laatste willen we onze sportdienstverlening kwalitatief hoog houden en de lessen uitdagend door het team uit te dagen.

Algemene gedragsregels

 • Na gebruik van de aanwezige apparatuur dient deze weer schoon en opgeruimd achter gelaten te worden.
 • Gebruik van klein materiaal dient terug gelegd te worden op de daarvoor bestemde plekken.
 • Schijven en Dumbells dienen na gebruik correct opgeruimd te worden.
 • Het gebruik van beeldmateriaal mag door de medewerkers  van Riverland Healthcentre worden ingezet voor de sociale media en voor eigen gebruik.
 • Het doen van Personal training, of een andere vorm van concurrerend aanbod, is niet toegestaan zonder geldige overeenkomst met Riverland Healthcentre.
 • Bovenkleding blijft tijdens het sporten ten alle tijden aan. Bij overtreding van de regels kan het contract na een waarschuwing ontbonden worden.
 • Verboden toegang achter de balie voor onbevoegden;
 • Waardevolle spullen kunnen in de lockers achtergelaten worden en zijn voor eigen risico (Riverland is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies);
 • Kleding: binnenschoenen zonder zwarte zolen. Sportkleding (mouwloze shirts zijn niet toegetaan) is verplicht evenals een handdoek (eventueel te huur bij de bar) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne. Sporttassen of andere bagage dient opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde kluisjes of kleedruimtes.
 • Maken we altijd gebruik van een handdoek tijdens de training;
 • Drinken wij uit een afgesloten fles/bidon;

Fitnessruimte

 • We houden sporttoestellen niet onnodig bezet;
 • We leggen gebruikte materialen netjes terug;
 • We bergen onze schema’s en pennen op in de daarvoor bestemde kast;
 • In verband met de veiligheid mogen kinderen (bezoekers) niet spelen in de trainingsruimte.

Dojo

 • De kickbokszaal is niet bedoeld voor zware gewichten, maar slechts voor bokszak gerelateerde sportactiviteiten;
 • De kickbokszaal wordt betreden met blote voeten en niet met schoenen.

Kleedkamer

 • Drogen wij ons na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer;
 • Persoonlijke spullen en tassen kunnen in de lockers achtergelaten worden (een locker dient voorzien te worden met een eigen slotje of te koop aan de balie).

Theaterzaal en Danslokaal

 • Na gebruik van de ruimte wordt deze ook weer netjes achtergelaten.

 

Algemene voorwaarden fitness en groepslessen

Incheckdruppel

 • Alleen met een geldige Riverland incheckdruppel krijg je toegang tot de Riverland vestiging, deze incheckdruppel is strikt persoonsgebonden;
 • De incheckdruppel is persoonsgebonden en blijft eigendom van Riverland. Borgbedrag bedraagt €10;
 • Incheckdruppel wordt geblokkeerd als en voor zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Groepslessen

 • Voor iedere groepsles/activiteit geldt een beperkt aantal deelnemers. Reserveren is gewenst, VOL=VOL!;
 • Afmelden voor een groepsles is tot 2 uur voor aanvang kosteloos.

Aanmelden

 • Iedere klant wordt gevraagd om een inschrijfformulier digitaal te ondertekenen .
 • Betaling lidmaatschap kan via SEPA automatische incasso, Pin of contant.
 • Bij afsluiten van een lidmaatschap bestaat jouw abonnement uit de volgende gelden:
  • Administratiekosten (Bij basis abonnement) van 17,95 euro
  • Incheckdruppel = 10 euro borg
  • Pro rato bedrag = afhankelijk van datum van de maand en abonnement
  • Er wordt altijd vooruit betaald (pro-rato) 

Opzegtermijn

 • Alleen bij inschrijving via de website heb je het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen af te zien het lidmaatschap;
 • Bij een flexibel abonnement geldt als opzegtermijn, de huidige maand (indien beëindigd vóór de 20ste) en 1 maand opzegtermijn.;
 • Het beëindigen van het lidmaatschap kan bij Riverland uitsluitend via email of via de opzegpagina op de website. 

Pauzeren

 • Het tijdelijk bevriezen van het abonnement is in sommige gevallen mogelijk (zie hieronder);
 • Redenen voor pauze zijn langdurig ziekteverlof (bv. gebroken been), zwangerschap of langdurig buitenland bezoek (vanaf 8 weken). In alle overige gevallen kan een abonnement niet gepauzeerd worden;
 • Pauzeringen zijn maximaal 3 maanden van duur (met een aangegeven einddatum) en worden automatisch na deze periode hervat. Pauzeringen mogen maximaal 3 maanden per jaar plaatsvinden.

Downgraden of upgraden abonnement

 • Het downgraden van een abonnement heeft dezelfde termijn als het opzegtermijn. Het upgraden van een abonnement kan per direct actief worden gesteld.

 Overige

 • Het volgen van Riverland activiteiten is geheel voor eigen risico. Riverland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade door enig ongeval of letsel, ook niet voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen;
 • Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar;
 • Riverland Healthcentre behoudt zich het recht voor, de lesgelden éénmalig per jaar aan te passen. Een lesgeldwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in onze accommodatie;
 • Lessen die vallen op dagen dat Riverland Healthcentre gesloten is komen te vervallen. Dit kunnen op erkende feestdagen, vakantieperiodes of evenementen zijn. Dit wordt ruim van te voren aangekondigd. Tijdens de vakantieperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode is de normale betaling verschuldigd;
 • Schade aan het eigendom van Riverland Healthcentre wordt verhaald op leden of gasten die deze schade veroorzaken;
 • Bij Riverland hebben we een prettige sportsfeer gecreëerd van saamhorigeid en respect. Zowel personeel dan wel klanten dragen bij aan een gemoedelijke sportieve sfeer door ons te houden aan de huisregels.
Algemene voorwaarden personal training
 • Artikel 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Riverland Healthcentre, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een “Opdrachtgever” waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
  4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

   

  Artikel 2. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging Overeenkomst, prijsverhoging.

  1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
  4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  6. De Opdrachtgever is verplicht de diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan moet dit 24 uur van te voren worden genotificeerd bij de Opdrachtnemer. Zo niet dan is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
  7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de dienst.
  11. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
  12. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer: a. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren b. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet c. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden d. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden

   

  Artikel 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  2. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  3. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
  4. De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  5. Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd, dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
  6. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
  7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  8. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  9. 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
  10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
  11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
  12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

   

  Artikel 4. Overmacht

  1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
  3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  4. Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

   

  Artikel 5. Betaling en incassokosten

  1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
  2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
  5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

   

  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

  1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

   

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

  1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.
  4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

   

  Artikel 8. Vrijwaring

  1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

   

  Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn te allen tijden te vinden op www.riverlandhealthcentre.nl
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden (zie artikel 13.1).

   

Bescherming persoonsgegevens

Riverland Healthcentre Riverland Healthcentre, gevestigd aan de Biezen 1, Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.riverlandhealthcentre.nl de Biezen 1, Nijmegen 08-87701015

Persoonsgegevens die wij verwerken
Riverland Healthcentre verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@riverlandhealthcentre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Riverland Healthcentre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Riverland Healthcentre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Riverland Healthcentre) tussen zit. Riverland Healthcentre gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Virtuagym ledenadministratiesysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Riverland Healthcentre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij jouw uitschrijving verdwijnen jouw gegevens per direct uit ons systeem. Onder water blijven jouw contactgegevens wel beschikbaar om je eventueel in de toekomst weer opnieuw in te schrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Riverland Healthcentre verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Riverland Healthcentre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Riverland Healthcentre gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Riverland Healthcentre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@riverlandhealthcentre.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Riverland Healthcentre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Riverland Healthcentre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@riverlandhealthcentre.nl

24/7 Sporten

 • Door het aanvragen en gebruiken van de Riverland Healthcentre deurtoegang bent u ervan op de hoogte dat er 24 uurs (video en geluid) bewaking plaatsvindt. Deze opnames worden 3 weken bewaard waarna ze worden overschreven.
 • U mag geen bezoekers tijdens de onbemande uren toegang verlenen, ook mag u leden die hun Riverland Healthcentre pas zijn vergeten geen toegang verlenen.
 • Alle ramen en deuren dienen gesloten te blijven, het openen van ramen en deuren is niet toegestaan.
 • U dient de apparatuur te gebruiken conform geldende regels en aanwijzingen. Schade aan het eigendom van Riverland Healthcentre in welke vorm dan ook worden verhaald op de personen die deze schade veroorzaken.
 • Ernstige defecten aan materiaal en of apparatuur welke een veilig gebruik voorkomen dienen per direct gemeld te worden en deze defecte apparatuur mag vervolgens niet worden gebruikt om letsel te voorkomen.
 • U bent verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker bent van hoe apparatuur gebruikt dient te worden, dient u tijdens de bemande uren een afspraak te maken met een van de instructeurs zodat deze u kan uitleggen hoe u de apparatuur veilig kunt gebruiken.
 • In geval van een noodsituatie bent u verplicht dit via de noodtelefoon te melden bij desbetreffende verantwoordelijke. Er zal dan een spraakverbinding tot stand komen met dhr Hernandez- Van de Weetering.
 • Het gebruik van de kleedkamers geschiedt op eigen risico, daar wij hier geen cameratoezicht mogen hanteren en dus uw veiligheid niet kunnen bewaken.
 • U dient zich aan alle in het pand aanwezige veiligheidsmeldingen te houden. In het bijzonder dient u uitsluitend apparatuur te gebruiken waarvan u de werking en veiligheidsvoorschriften kent..
 • Leden met klachten (fysiek en of mentaal) en/of een medisch verleden doen er goed aan om eerst hun huisarts te raadplegen voordat men gebruik gaat maken van onze service onbemand sporten.
 • Leden met klachten in welke vorm dan ook doen er goed aan om nooit alleen gebruik te maken van het 24/7 sporten maar dit samen met iemand anders te doen vanwege de veiligheid.
 • Bij levensbedreigende situatie zoals bijv. een hartstilstand dient men eerst alarmnummer 112 te bellen. Tevens dient u dhr Hernandez- Van de Weetering te bellen (06-23665410) via uw eigen telefoon. Vervolgens bekommert u zich over het slachtoffer en begint u met het verlenen van eerste hulp in zoverre u daartoe in staat bent.

 

 • 24/7 sporten valt onder alle tijden buiten onze reguliere openingstijden van 08:00 22:00 doordeweeks en 09:00  15:00 in het weekend.
 • Door gebruik te maken van de 24/7 gym gaat de aanvrager akkoord met deze daartoe behorende algemene voorwaarden.
 • 24/7 sporten houdt in dat men d.m.v. een verstrekte toegangspas/tag gebruik kan maken van de toegankelijke fitnessruimtes en apparatuur zonder dat er een medewerker van Riverland Healthcentre in het pand aanwezig is, gedurende vooraf vastgestelde tijdstippen.
 • Onbemand sporten bij Riverland Healthcentre is geheel op eigen risico.
 • Tijdens het onbemand sporten bij Riverland Healthcentre is het bij u dragen van een mobiele telefoon geadviseerd.
 • Met cameras worden continu opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden indien nodig aan justitie overhandigd. Alle camera beelden worden 3 weken bewaard en daarna overschreven.
 • 24/7 sporten is mogelijk vanaf 15 jaar.
 • Bij een betalingsachterstand van meer dan 1 periode vervalt de toegang en kan men niet meer onbemand sporten.
 • Riverland Healthcentre behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tot het 24/7 sporten in te trekken zonder dat restitutie plaatsvindt.
 • Per bezoek tijdens onbemande uren dient u met uw persoonlijk toegewezen Riverland Healthcentre druppel de deur te openen.
 • Het meenemen van leden of niet leden met uw pas is niet toegestaan. Bij het toch binnenlaten van (niet) leden wordt er direct een boete van € 350,- bij u in rekening gebracht. Dit geldt niet bij eventueel onrechtmatig gebruik van uw pas als gevolg van verlies of diefstal, mits u dit binnen 5 dagen aan ons heeft gemeld.
 • Gevolgen van storingen in/aan het toegangssysteem en of fitnessapparatuur kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • De bestaande huisregels en voorwaarden blijven onveranderd van toepassing.
 • Het sporten met een handdoek is verplicht.

Kom kennismaken met Riverland

Een nette industriële gym met verenigingsgevoel. High intensity workouts, fitness in een crossfit gym en personal training/coaching. Neem vrijblijvend contact met ons en kom proeftrainen!

×